Geusseltweg 41/C03
6225 XS Maastricht, Nederland
Tel.:  (+31) (0)43-390 04 00 
E-mail:  info@belastingen.nu

Algemene beoordeling :

Belastingaangiften

We monitoren dat belastingaangiften correct worden opgevolgd door de Belastingdienst en dat belastingaanslagen conform aangiften worden opgelegd. Neemt u contact met ons op voor informatie over het verzorgen van uw aangifte:

 • inkomstenbelasting
 • loonheffingen
 • omzetbelasting of btw
 • vennootschapsbelasting
 • dividendbelasting
 • erfbelasting

Aangifte inkomstenbelasting

We zorgen ervoor dat u bij de opstelling van uw aangifte inkomstenbelasting geen geld laat liggen en op alle mogelijke belastingbesparingen wordt uw aangifte gescreend. Uw aangifte IB met optimalisatie vormt een blauwdruk voor de komende jaren waardoor de samenstelling van uw aangifte over de jaren voordeliger kan worden. Ons bureau onderscheidt zich in de kennis van grensoverschrijdende internationale vraagstukken. 

Aangifte loonheffingen, salarisadministratie, loonadministratie, loonboekhouding

We zorgen voor de aanvraag van uw loonheffingennummer met de melding loonheffingen, voor de arbeidsovereenkomst en loonbelastingverklaring.

Bijzonderheden die bij loonheffingen aan de orde kunnen komen, zijn:

 • afdrachtvermindering loonheffingen
 • onbelaste vergoedingen en verstrekkingen, gerichte vrijstellingen
 • werkkostenregeling
 • 30%-regeling, expatriate regeling
 • Europese sociale zekerheidswetgeving

U ontvangt zelf de aangiftebrief loonheffingen LH en de brief met aangesloten sectorpercentages welke we vervolgens in de salarisadministratie verwerken. We toetsen voor u als directeur aandeelhouder van uw BV uw salaris voor de gebruikelijk loonregeling en privé gebruik auto van de zaak. We toetsen voor uw de werknemers de lonen op mogelijke afdrachtverminderingen loonheffingen. We zoeken de mogelijkheden van onbelaste of vrije vergoedingen en verstrekkingen voor u uit, de vrijgestelde aanspraken, nihilwaarderingen, gerichte vrijstellingen en normen aangaande vervoer en reiskostenvergoeding, verhuiskosten en dubbele huisvesting, cursussen, studie, overnachtingen en maaltijden, gereedschappen en pc, computer, 30%-regeling, naast de vrije vergoedingenruimte onder de werkkostenregeling. Elke maand ontvangt u van ons van de salarisspecificatie of loonstrook met verbijzondering van dit loon in brutoloon, afdracht loonheffingen, eventueel pensioenpremie, het uit te betalen netto salaris en de aangifte loonheffingen met betalingskenmerk en de afdracht loonheffingen.

Voor ingezonden werknemers, 'expatriates', vragen we de 30%-regeling aan.

De werkgever moet op de hoogte zijn van alle aspecten met betrekking tot de sociale verzekeringen. Daarom adviseren we cliënten over hun aansprakelijkheid voor sociale verzekeringspremies en over sociale verzekeringsaspecten bij de beëindiging van een dienstverband, ontslagpremies en sociale plannen. Daarnaast verstrekken wij advies inzake de toepassing van de Eurpese sociale zekerheidsrichtlijnen en -verdragen.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

Er is de afgelopen jaren een sterke groei geweest in het aantal mensen dat niet in een werkgever- en werknemersarbeidsverhouding werkzaamheden verricht. Vaak zijn deze zzp-ers fiscaal echte ondernemers, maar in andere gevallen kan er twijfel bestaan of is sprake van een schijnzelfstandigheid. Iemand kan namelijk in de volgende vormen in relatie tot zijn opdrachtgever staan:

 • loon uit dienstbetrekking
 • winst uit onderneming
 • opbrengsten uit overig werk

Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan is de Wet DBA ingevoerd: Iemand die werkt op grond van een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst mag ervan uitgaan dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden. Zekerheid vooraf geeft de Belastingdienst niet meer af. Wij kunnen u begeleiden in de invulling, het voorleggen en beoordeling van de werkelijke arbeidssituatie in het licht van dergelijke modelovereenkomsten en beleidsregels van de Belastingdienst om de kans op naheffing van loonheffing achteraf te voorkomen.

Aangifte omzetbelasting of btw

Wij zorgen ervoor dat uw aangifte omzetbelasting op het gebied van omzetbelasting en intracommunautaire leveringen en prestaties, verwervingen goed en tijdig worden ingediend. Bijzonderheden die bij omzetbelasting aan de orde kunnen komen, zijn:

 • omzetbelasting
 • intra communautaire prestaties en leveringen, intra communautaire verwervingen
 • verleggingsregeling
 • privegebruiken
 • besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting
 • kleine ondernemersregeling
 • MOSS

Door de toename en globalisering van de internationale handel en de continue ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie neemt de complexiteit en het belang daarvan toe. We brengen de leveringen en diensten die u verricht en ontvangt in kaart, om deze vervolgens vanuit het perspectief van omzetbelasting zo efficiënt mogelijk te plannen en te structureren. We leveren taxplanning voor deze indirecte belastingen aan alle sectoren die overwegen om in de Nederland activiteiten op te zetten.

Wij doen uw aangiften voor intra communautaire leveringen en prestaties en verwervingen binnen EU verband. We zien toe op de verleggingsregeling, toepassing van de kleine ondernemersregeling, de correctie van btw voor privegebruiken en -onttrekkingen in de einde jaarsverwerking, op het besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting, de regeling MOSS (Mini One Stop Shop-regeling) voor digitale diensten. Deze laatste regeling houdt in dat electronische diensten, digitale diensten, aan particulieren worden beschouwd te zijn verricht in het woonland van de afnemer. De dienstverrichter is in principe btw verschuldigd in elke EU-lidstaat waar de afnemer particulier-niet ondernemer woont of is gevestigd. De dienstverrichter welnu kan onder de MOSS-regeling bij de belastingadministratie van een EU-lidstaat aangifte doen van de btw verschuldigd in alle EU-lidstaten terzake van digitale diensten. Wij kunnen de MOSS-regeling voor u implementeren met het verzoek registratie in Nederland voor betalen btw in EU-landen.

Aangifte vennootschapsbelasting

We zorgen voor de aangifte vennootschapsbelasting voor uw BV en voor uw holdingsstructuur in BV's, die al dan niet opgenomen zijn in een fiscale eenheid. Bijzonderheden die bij vennootschapsbelasting aan de orde kunnen komen, zijn:

 • deelnemingsvrijstelling
 • fiscale eenheid
 • renteaftrekbeperkingen
 • bedrijfsfusie, aandelenfusie of juridische fusie
 • fiscale beleggingsinstelling

De moedermaatschappij (vennootschap) en dochtermaatschappij (vennootschap) zijn in principe zelfstandig belastbaar voor de vennootschapsbelasting. Om nu te voorkomen dat dezelfde winst van de dochtervennootschap na winstbelasting nogmaals bij uitdeling als dividend aan de moedervennootschap in de heffing bij de moeder wordt betrokken zorgt de deelnemingsvrijstelling voor vrijstelling van heffing over deze eerder bij de dochter belaste winst. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing als het lichaam voor tenminste 5% in het nominale gestorte aandelenkapitaal van de vennootschap deelneemt, voor tenminste 5% participeert in het vermogen van een open commanditaire vennootschap of lid is van een coöperatie.

In een fiscale eenheid kunnen de werkzaamheden, het ondernemingsvermogen en de resultaten daaruit van de tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen worden toegerekend aan de moedermaatschappij, die één aangifte vennootschapsbelasting doet voor alle samengevoegde groepsmaatschappijen. Er kan zonder afrekening van vennootschapsbelasting worden geschoven met vermogensbestanddelen tussen vennootschappen, weliswaar tegen boekwaarde; er kan onderling verliesverrekening plaats vinden tussen de tot de groep behorende vennootschappen.

Aangifte dividendbelasting

Voor de aangifte dividendbelasting toetsen we de ruimte voor dividenduitkering van aanmerkelijk belang dividend voor de directeur-aandeelhouder in relatie tot zijn BV.

 

 
Deze website gebruikt cookies Door onze website te gebruiken staat u toe dat wij deze cookies toepassen.
Ok