Geusseltweg 41/C03
6225 XS Maastricht, Nederland
Tel.:  (+31) (0)43-390 04 00 
E-mail:  info@belastingen.nu

Algemene beoordeling :

Algemene fiscale praktijk

Als adviesbureau beschikken we al meer dan 21 jaar over uitgebreide specialistische kennis en ervaring in fiscale vraagstukken en regelgeving.

Onze relaties zijn MKB ondernemers en hun ondernemingen: de eenmanszaak, zzp, de personenvennootschap, de vennootschap onder firma (VOF), de maatschap en de B.V. (BV) en haar directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor ons vormt het structureren van uw zakelijke transacties een uitdaging teneinde uw fiscale positie te optimaliseren. Wij staan particulieren en bedrijven bij teneinde niet meer belasting te hoeven betalen dan het doel en strekking van de belastingwet aangeeft, wel binnen het kader van de wet. Wij doen niets liever dan besparingen in uw belang door te voeren. Hierbij hebben we up to date kennis van het fiscale vakgebied en monitoren uw onderneming in het licht van deze ontwikkelingen naar de toekomst.

Hoogwaardige belastingadvisering vergt kennis van de voorwaarden waaraan een belastingplichtige moet voldoen. We verstrekken advies aan de directeur-grootaandeelhouder en zijn B.V. op terreinen van de aanmerkelijk belangregeling, de deelnemingsvrijstelling, ter beschikkingstelling van onroerende zaken en leningen aan de BV, holdingstructuren en herstructurering door middel van de aandelenfusie, bedrijfsfusie, juridische fusie en -splitsing, fiscale eenheid en bedrijfsopvolging, de overgang van het ondernemingsvermogen via schenking of erfstelling naar een volgende generatie of naar werknemers. Wij begeleiden bij bedrijfsovernames en voeren daartoe 'due diligence' onderzoeken uit. Wij adviseren onze cliënten zowel in binnen- als buitenland, op het grensoverschrijdend terrein in de EU en elders in de wereld.

Het voldoen aan de administratieve en belastingverplichtingen wordt ook wel tax compliance genoemd. Daaronder vallen het opstellen van aangiften inkomstenbelasting (IB) onder optimale toerekening van de gemeenschappelijke posten aan beide partners, aangiften omzetbelasting (BTW) met intracommunautaire leveringen en intracommunautaire prestaties, aangiften dividendbelasting en vennootschapsbelasting (VPB). Dit geschiedt aan de hand van de door u zelf of door ons voor u gevoerde boekhouding welke zijn weerslag vindt in de jaarrekening. Tevens voeren wij de loonboekhouding van uw werknemers in loondienst en van de dga in zijn verhouding tot zijn BV.

 
Deze website gebruikt cookies Door onze website te gebruiken staat u toe dat wij deze cookies toepassen.
Ok